Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 3077-CV/BTGTU

Công văn số 3077-CV/BTGTU, ngày 14/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

14/02/2020

14/02/2020

Hướng dẫn 115-HD/BTGTU

Hướng dẫn số 115-HD/BTGTU, ngày 04/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra

04/02/2020

04/02/2020

Hướng dẫn 108-HD/BTGTU

Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII)

30/12/2019

30/12/2019