ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUA CÁC NĂM

Từ khi thành lập huyện đến nay, Đảng bộ huyện đã tổ chức 8 kỳ Đại hội:
       - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13- 9-1986, tại hội trường Liên hiệp lâm-nông- công nghiệp Kon Hà Nừng. Tham dự đại hội có 142 đại biểu chính thức, thay mặt 919 đảng viên của 34 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.
       - Đại hội Đảng bộ huyện Kbang lần thứ II được tiến hành trong hai ngày 5 và 6 -5-1989 tại Hội trường huyện uỷ. Về dự Đại hội có 120 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.068 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng.
       - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ III (vòng 2) được tiến hành Từ ngày 24 đến 27- 12-1991, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện (thị trấn Kan Nak). Tham dự Đại hội có 112 đại biểu, của 38 tổ chức cơ sở đảng, đại diện cho 1.096 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
       - Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV được tiến hành từ ngày 28 đến 30-3-1996, tại nhà Văn hóa trung tâm huyện, tham dự có 133 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.096 đảng viên thuộc 38 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.
       - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ V (nhiệm kỳ 2000 - 2005) được tổ chức trong ba ngày, từ ngày 09 đến 11-11-2000. Về dự Đại hội có 140 đại biểu, sinh hoạt tại 38 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.
       - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ VI được tổ chức từ ngày 03 đến ngày 05-10-2005, tại Nhà văn hoá trung tâm huyện. Về dự Đại hội có 140 đại biểu? chính thức, đại diện cho 1.540 đảng viên, sinh hoạt tại 42 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.
       - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ VII được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30-7-2010. Về dự Đại hội có 247 đại biểu chính thức, sinh hoạt tại 52 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.
       - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8 năm 2015, tại Hội trường 19/5 huyện Kbang; dự Đại hội có 249 trên tổng số 250 đại biểu, sinh hoạt tại 52 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.
       Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Kbang, nhân dân các dân tộc huyện Kbang đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, cùng với cả nước đã đánh thắng hai đế quốc Pháp và Mỹ, bước đầu đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Từ khi thành lập huyện đến nay, Đảng bộ huyện trải qua tám kỳ Đại hội, mỗi đại hội đánh dấu một bước phá triển mới trong sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, không ngừng tô thắm truyền thống vẻ vang cho chặng đường xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện hơn 58 năm qua. Hơn 27 năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo từ một huyện vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng thấp kém, nạn mù chữ, thất học, tập tục sản xuất và tập quán sinh hoạt lạc hậu. Nhưng BCH Đảng bộ huyện các nhiệm kỳ đã kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trong huyện, xây dựng ý thức tự lực tự cường, từng bước vượt qua khó khăn, đến nay kinh tế huyện Kbang đạt mức tăng trưởng cao, trung bình khoảng 8-9%/năm, hệ thống giao thông, trường học, điện… công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo cán bộ luôn được chú trọng và củng cố, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn CNH – HĐH đất nước.

Các nội dung khác