Ban Dân vận Huyện ủy

         Ban Dân vận Huyện ủy: Là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác dân tộc, công tác tôn giáo và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Huyện ủy.

Các nội dung khác