Văn phòng Huyện ủy

         Văn phòng Huyện ủy: là cơ quan tham mưu, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tổ chức điều hành công việc hàng ngày của Đảng bộ huyện, phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Huyện ủy; đồng thời, là một trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quản lý tài chính, tài sản phục vụ cho các hoạt động của Khối Đảng và chịu sự chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của Thường trực Huyện ủy, làm tốt công tác đối nội, đối ngoại.

Các nội dung khác