Trang chủ > Làm theo lời Bác
Về một điều căn dặn trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về một điều căn dặn trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

09/03/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người chiến sĩ tiên phong trong cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ ở nước ta. Từ việc nhận ra vai trò của người phụ nữ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Người cũng nhận ra rằng muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thành...

Default news teaser image

Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của Đảng, của nhân dân ta

03/03/2020

Tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta, đã, đang và sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, trực tiếp hiện nay là sự...

Tiếp tục thực hiện quan điểm “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thực hiện quan điểm “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

10/03/2019

Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho… Lực lượng của dân...