Trang chủ > Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thật là vẻ vang

Thật là vẻ vang

10/01/2020

“Thật là vẻ vang” là tiêu đề bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Báo Nhân dân, số 4183, ngày 17-9-1965 để khái quát truyền thống vẻ vang của dân tộc và của Đảng ta. Cách đây tròn 90 năm, ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản...

Xử lý đúng đắn mối quan hệ với các nước lớn, góp phần giữ vững độc ...

Xử lý đúng đắn mối quan hệ với các nước lớn, góp phần giữ vững độc lập, tự chủ và chủ quyền quốc gia trong hội nhập quốc tế

10/01/2020

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tiếp tục quán triệt, nắm vững, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại. Đặc...

Cương lĩnh chính trị của Đảng công sản Việt Nam qua các giai đoạn c...

Cương lĩnh chính trị của Đảng công sản Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng

06/01/2020

Đảng Cộng sản Việt nam ra đời, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 90 năm qua con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được nhiều thắng lợi vĩ...