Trang chủ > Thông tin tuyên truyền > Tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII

11/03/2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các Tiểu ban và Tổ Biên tập đã khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo báo cáo.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng

11/03/2020

(GLO)- Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, trực tiếp là của cấp ủy cấp trên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt với các cơ quan...